nieslyszacy WCAG 2.0WCAG 2.0

Tematy

toaletka_krolowej.jpg

Dotychczas w kolejnych tytułach serii "200 lat Muzeum Wilanowskiego" prezentowane były duże kolekcje. Mieli Państwo okazję zapoznać się ze zbiorami ceramiki, szkieł europejskich, sreber, zegarów oraz eksponatami sztuki dalekowschodniej. Ta publikacja jest inna. Jej zadaniem jest zwrócenie uwagi czytelnika na …Projekt „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie”

ogrod_wloski_fot.W. Holnicki.jpg

Pałac króla Jana III i otaczający go park znajdują się na obrzeżach miasta, które dynamicznie się rozwija. Powstające wokół historycznej rezydencji królewskiej nowe osiedla i systemy komunikacyjne powodują wzrost natężenia ruchu i zanieczyszczenia środowiska w Wilanowie. Unikalny ekosystem, na który składają się barokowy pałac z kolekcją dzieł sztuki, ogrodami i parkiem, podlega presji urbanizacyjnej. Zespół złożony z pracowników Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wraz z zaproszonymi do współpracy ekspertami bada to zjawisko i opracowuje strategie minimalizowania niepożądanych efektów urbanizacji i zmian klimatycznych.

Wsparcie ze strony Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 pozwala nam realizować projekt „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie”.

Celem tego projektu jest przekazanie społeczeństwu wiedzy na temat różnorodności biologicznej ekosystemu w granicach historycznej rezydencji wilanowskiej i – co za tym idzie – budowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności społecznej za zachowanie biologicznej, ekologicznej i ekonomicznej wartości tego unikalnego obszaru, gdzie kultura spotyka się z naturą.

Galeria ogrodowa, fot. J. Dobrzańska (19).JPG

Nasz projekt, którego efekty będziemy przekazywać na bieżąco w formie prelekcji, wykładów, warsztatów, wystaw oraz publikacji na stronie internetowej, pomoże społeczności lokalnej, uczniom i nauczycielom, miłośnikom przyrody, urbanistom i pracownikom innych muzeów zarządzających zespołami parkowo-pałacowymi rozpoznać i zrozumieć charakter zmian. Naszym celem jest więc także rozpoznanie zagrożeń i powstrzymanie degradacji ekosystemu funkcjonującego w obrębie wielkiego miasta.

Jako publiczna instytucja kultury muzeum realizuje swą misję integracji edukacji kulturalnej i przyrodniczej, przekształcając się w muzeum kultury i natury. Podtrzymujemy tym samym tradycję ukształtowaną przez króla Jana III Sobieskiego, który po 1677 r. zaczął budować w Wilanowie swój letni pałac otoczony ogrodami i parkiem, z wielkim gospodarstwem rolnym. Popularyzujemy opisane w źródłach historycznych zainteresowania i osiągnięcia króla, który był nie tylko wojownikiem, lecz także zamiłowanym gospodarzem oraz mecenasem sztuk i nauk. Kolejni właściciele rezydencji kultywowali tradycję tego miejsca, rozbudowywali pałac i park, tu też w 1805 r. powstało pierwsze polskie muzeum sztuki założone przez Stanisława Kostkę Potockiego i udostępnione społeczeństwu w czasach, gdy państwo polskie znikło z mapy Europy.

czapla_siwa_fot. J.Dobrzańska.jpg

Strategia muzeum obejmuje ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wychowanie poprzez historię i sztukę, a także przez poznawanie przyrody. Ukończona niedawno częściowa rewitalizacja ogrodów przypałacowych przyczyniła się do podniesienia atrakcjyjności turystycznej miejsca, a uzupełnienie jej programami edukacji ekologicznej przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy o wartości siedlisk przyrodniczych na 89 ha terenu muzeum i w jego sąsiedztwie, jak również o potrzebie ich ochrony. Utrzymanie efektów rewitalizacji i właściwe gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i kulturowymi jest konieczne dla zrównoważenia zagrożeń utraty bioróżnorodności w urbanizowanym otoczeniu będącym w centrum zainteresowania inwestorów budowlanych.

9. Morysinskie mokradlo.JPG

Muzeum jest opiekunem zabytkowych parków: wilanowskiego i morysińskiego, który od 1996 r. stał się rezerwatem przyrody. Na terenie parku znajduje się Jezioro Wilanowskie, płynie też Potok Służewiecki. W granicach muzeum znajduje się ok. 13 000 drzew, w tym ponad 40 pomników przyrody. Ze względu na cenne wartości zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego utworzono tu w 2012 r. Wilanowski Park Kulturowy.

Krajobraz wilanowski w granicach pomnika historii jest ostatnią pozostałością pejzażu Pradoliny Wisły na Mazowszu, ukształtowanego przez miejscowych rolników i holenderskich osadników. Starodrzew parków i kompozycje ogrodowe są zespołami przyrodniczymi o bardzo dużej bioróżnorodności flory i fauny, tworzą swego rodzaju mikroklimat.

Projekt ma charakter innowacyjny ze względu na kompleksowość działań stanowiących wzór najlepszych praktyk, dotychczas w Polsce niestosowanych: połączenie zagadnień edukacji kulturalnej oraz edukacji przyrodniczej i niezbędnych dla jej prowadzenia odpowiednich badań nad bioróżnorodnością ekosystemu i jego ochroną. Powstałe w ramach projektu materiały i wyniki badań posłużą do kontynuacji działań edukacyjno-badawczych, a zastosowane nowoczesne technologie zapewnią dostępność treści dla odbiorców w nieograniczonym czasie.

szablak krwisty. fot. Julia Dobrzańska.JPG

W ramach projektu prowadzimy badania powietrza, wody, zwierząt i roślinności, m.in. analizy składu powietrza na terenie pałacu w Wilanowie i na terenie otaczających go ogrodów, przygotujemy też diagnozę możliwych zagrożeń związanych z rozwojem infrastruktury miejskiej.

Badamy i opisujemy aktualny stan bioróżnorodności zbiorowisk w obrębie najbliższego otoczenia pałacu w Wilanowie i ogrodów, w tym ekosystemów wodnych – wód stojących i płynących, a także bioróżnorodności flory i fauny ekosystemów lądowych – zadrzewień i krzewów, trawników i zbiorowisk roślin jednorocznych.

Rejestrujemy aktualny stan badań wykorzystując platformę bazodanową GIS (Geographic Information System), która umożliwia rejestrację i uzupełnienie wiedzy o zinwentaryzowanych już zasobach przyrodniczych i historycznych muzeum. Wyniki badań zostaną przedstawione w postaci map zasobów i map tematycznych. Geobaza wraz z wynikami analiz będzie dostępna poprzez serwis WWW muzeum.

Odtwarzamy na podstawie danych historycznych barć leśną oraz ul, organizujemy pokazy na temat tradycyjnego pszczelarstwa, w tym dziania barci. Odtwarzamy również historyczny ogród „pożytkowo-fruktyfikujący” w postaci kwater, inspektów i szkółki oraz ogród różany z roślinami uprawianymi przed 200–300 laty.

Przygotowujemy trzy nowe ścieżki edukacyjne z ułatwieniami dla osób niewidomych i słabowidzących, organizujemy też spotkania ze specjalistami, 20 lekcji wyjazdowych w szkołach, program „Lato w mieście” oraz program przyrodniczy na terenie ogrodów wilanowskich „Pod parasolkami”.

W ramach istniejącego już w muzeum systemu informacyjnego opartego o technologię fotokodów opracowujemy nowe treści (punkty w przestrzeni parku) dotyczące problematyki bioróżnorodności, prezentujące wyniki badań realizowanych w ramach projektu. Nowa aplikacja mobilna (dla iOS, Android, WindowsPhone) w dwóch wersjach językowych (polski i angielski), pracująca w systemie rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality) pozwoli na prezentację wyników badań w formie interaktywnego spaceru po terenie wilanowskiego parku. Użytkownicy będą mieli możliwość obserwacji zjawisk przyrodniczych niewidocznych na co dzień i oceny przekształceń środowiska w cyklu rocznym.              

     

 

Projekt „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramachMechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

 

 

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

WIĘCEJ INFORMACJI:

EEA Grants

Polska strona funduszy EOG

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook Twitter
4. Pokaz dziania barci. Fot. Julia Dobrzańska.jpg

Dni Wilanowa – relacja z działań w ramach projektu MF EOG (album zdjęć)

Dzięki środkom otrzymanym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dla uczestników tegorocznych Dni Wilanowa przygotowaliśmy liczne warsztaty przyrodnicze i pokazy. …

WKP_Poznajemy ważki. Fot. Katarzyna Konik.JPG

Wilanowski Klub Przyrodniczy – warsztaty rodzinne (aktualność)

Zapraszamy młodszych i starszych miłośników przyrody do wspólnego odkrywania bogactwa roślin i zwierząt w ogrodach wilanowskich.

4pory_zrzut.jpg

Cztery pory roku w parku wilanowskim (multimedium, Edukacja)

Prawa przyrody, niezmiennie następujące po sobie okresy zalotów, wychowywania młodych, przygotowywania się do zimy i walki o przetrwanie mroźnych dni. …

wiesci_kwadrat.jpg

Wieści z parku - blog przyrodniczy (artykuł)

Kiedy najlepiej odwiedzić park w Wilanowie? Jesienią, gdy przybierze królewskie barwy złota i purpury? Zimą, gdy gościnnie z północy zawitają …

Martwe drewno. fot. J. Dobrzańska (zdjęcie do artykułu).JPG

Rezerwat przyrody Morysin – miejsce spotkania przyrody i historii (artykuł, Silva Rerum)

W kierunku północno-wschodnim od wilanowskiego pałacu, po drugiej stronie wiślanego starorzecza, w widłach kanału Sobieskiego i rzeki Wilanówki, roztacza się …

ogrody1.jpg

Ogród króla (film)

To jedna z najbardziej niezwykłych twarzy króla, którego znamy przede wszystkim jako zwycięzcę spod Wiednia. Tymczasem Jan III był dobrym gospodarzem, interesował się rolnictwem i ogrodnictwem. Wiemy, że sprowadzał do Wilanowa szczepki rzadkich roślin, w tym cytrusów, a może nawet sam sadził drzewa w wilanowskim parku. Zobaczmy, co rosło w Wilanowie pod jego okiem.

Spacer a PJM - 14.09.1401, eea grants (47).jpg

Spacery przyrodnicze bez barier (album zdjęć)

W ramach nowego projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” planowanych jest wiele wydarzeń, w …